МГ „Акад. Кирил Попов“

МГ „Академик Кирил Попов”

Конкурс за концепция за нова сграда

Свали документация
ОУ „Княз Александър I”

ОУ „Княз Александър I”

Конкурс за концепция за нова сграда

Свали документация
СОУ „Свети Патриарх Евтимий“

СУ „Св. Патриарх Евтимий”

Конкурс за концепция за нова сграда

Свали документация

Местоположение

Новата учебна база се предвижда да се изгради източно от сградата на Хотел SPS, в имот с приблизителна обща площ 32 000 кв.м., граничещ с голямо кръстовище на бул. „Санкт Петербург” и бул. „Освобождение“ на запад. Предвидено е изграждане на продължение на бул. „Санкт Петербург”, което ще премине южно покрай имота на бъдещата математическа гимназия.

Виж местоположение

Цел на конкурса

Община Пловдив търси идейни концепции за изграждането на нова сграда на Математическата гимназия „Академик Кирил Попов”, която следва да е съобразена със стратегията за развитие на учебното заведение за осъществяване на профилираното и/или професионално обучение на общо 1 550 ученици в 59 паралелки. Идеята трябва да отговаря и на съвременните педагогически, технически и енергийни изисквания, спазвайки нормативната уредба за този вид сгради.

Идеята трябва да включва изграждането на 8 корпуса.

Свали документация

История

Математическа гимназия „Академик Кирил Попов” - Пловдив е създадена през есента на 1970г. Тя преминава през няколко етапа на развитие, които съответстват на образователните и културни потребности на българското общество.

Образцова Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов” е лидер на средното образование в град Пловдив. Години наред гимназията е включена в списъка на иновативните училища в Република България. След успешно положени конкурсни изпити по математика и роден език, с едни от най-високите резултати в страната, в училището се обучават над 1 200 ученици. Акценти в обучението са профилираната подготовка по математика, ИТ, информатика, с интензивно изучаване на чужди езици. Те са основа за усъвършенстване на учениците в различни области. От 2017 година в гимназията се увеличава и приемът по професията „Системен програмист”, а от 2022 и в специалност „Компютърен график”.

Изисквания към участниците

Участниците трябва да изпратят две табла с размер А0, изясняващи концепцията им. Те трябва да са с хоризонтална ориентация и да бъдат предадени в PDF формат или на CD. Таблата трябва да съдържат схеми, скици, чертежи, колажи. Графичната документация следва да бъде придружена от обяснителна записка с обосновка на предложението в минимум 2000 и максимум 3000 думи.

Конкурсът не е анонимен.

Предложенията се подават:

– по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg до 23:59 ч. на 19.06.2024;

или

– на CD носител до 17:00 ч. на 19.06.2024 г. в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове” лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

* Важи датата на пощенското клеймо.

Официалният език на конкурса е български.

Свали документация
Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Награден Фонд

Три от най-добрите идеи ще получат премия от по 3000 лв. и ще бъдат представени на широката общественост под формата на изложба в откритите градски пространства.

Състезанието е за идеи, не включва последваща строителна фаза и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Изпращане на предложения и/или премиране в рамките на настоящия конкурс не представлява никакъв вид професионален ангажимент между Участника и Община Пловдив. Община Пловдив си запазва правата за свободно използване, публикуване и популяризиране на подадените предложения при споменаване на авторството на идеята.

Награден Фонд

20 000 лв

15 000 лв

10 000 лв

График

Обявяване на конкурса: 09.05.2024 г.

Краен срок за подаване на предложения:

 • 23:39 ч. 19.06.2024 г. по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg

 • 17:00 ч, 19.06.2024 г. на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове”

Краен срок:
19.06.2024

Критерии за оценка

 1. Роля в образователна среда и функционалност: 35 т.

  • Целесъобразност на предложението в контекста на града (0-20 т.)
   * Забележка: Аргументиране избора на функция, съобразно нуждите на образователната инфраструктура.

  • Контекстуално, функционално и естетическо оформление (0-15 т.)

 2. Новаторство и оригиналност: 35 т.

  • Новаторство и оригиналност на идеята (0-20 т.)

  • Органичност и комплексности на идеята (съвместяване комплементарни функции) – (0-10 т.)

  • Използване на съвременни аудио-визуални и дигитални технологии и дуално обучение (0-5 т.)

 3. Решение на интериорни пространства и общи части: 30 т.

  • Функционално зониране на вътрeшните пространства (0-10 т.)

  • Визуално оформление на вътрешните пространства (0-10 т.)

  • Реалистичност на изпълнение на предложените намеси (0-10 т.)

 4. Икономическа и времева рамка на изпълнение на предложението: 10 т.

  • Времева рамка на изпълнение на предложението (0-10 т.)

Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Местоположение

Към момента, ОУ „Княз Александър I“ съвместява една учебна база с ХГ „Св.св. Кирил и Методий", което налага двусменен режим на обучение за общо 1887 ученици, разпределени в 74 паралелки. Терен за новата сграда, където да се помещава ОУ “Княз Александър I” е обособен в свободното дворно пространство непосредствено до съществуващата база на ул. "Хан Кубрат" № 1, район Централен.

Виж местоположение

Цел на конкурса

Община Пловдив търси идейни концепции за изграждането на нова сграда на ОУ "Княз Александър I" с РЗП 5620 кв. м., в свободната дворна площ към съществуващата сграда. Идеята следва да бъде съобразена със статута на територията, върху която ще бъде изградено училището, а именно “територия с културно-историческо наследство със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж”.

Необходимо е идеята да е съобразена следните изисквания:

 • Изграждането на нова сграда със съвременно и ефективно организиране на училищните пространства;

 • Съхраняване на недвижимото културно наследство, с неговите обемно- пространствени характеристики, материална и образна автентичност;

 • Въвеждане на иновативен подход в архитектурното и интериорно проектиране на класната стая, с реорганизиране на класната стая с осигуряване на равен достъп на учениците до учебната дъска;

 • Създаване на възможност за полифункнионалност на пространствата, чрез осигуряване на лесно трансформиране и с възможност за създаване на свободно преливане от една функционална зона в друга.

Свали документация

История

ОУ " Княз Александър I" гр. Пловдив, е приемник на най-старото училище в страната. Проектант е италианският архитект Пиетро (или Паоло) Монтани, който е главен архитект на Източна Румелия от 1879 до 1885 г. и автор на редица емблематични сгради в Пловдив, сред които сграда построена за Областното събрание на Източна Румелия - днес Регионален исторически музей, първата сграда на Държавна болница, домът на Люсиен Шевалас и др.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, училището за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която то се помещава и до днес. На откриването присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, както и много други държавни и обществени дейци. В речта си директорът Димитър Агура се обръща с молба към Княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Сред някои от най-емблематичните учители в образователната институция преди и след Освобождението са: Найден Геров, Йоаким Груев, Петко Каравелов, Петко Рачев Славейков, Димитър Агура, Екзарх Стефан, Златю Бояджиев, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Светослав Обретенов, Мърквичка и др.

От класните стаи на това училище тръгват към науката, културата и обществения живот някои от най-открояващите се имена в българската история, а именно: Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Георги Бакалов; и достигат до академични звания известните учени: Чакалов, Вълканов и др.; открояват се имената и на бъдещите общественици, политици и държавници: Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев и др.

Възпитаник на това училище е и една от най-светлите личности в нашата история - Васил Левски.

Изисквания към участниците

Участниците трябва да изпратят две табла с размер А0, изясняващи концепцията им. Те трябва да са с хоризонтална ориентация и да бъдат предадени в PDF формат или на CD. Таблата трябва да съдържат схеми, скици, чертежи, колажи. Графичната документация следва да бъде придружена от обяснителна записка с обосновка на предложението в минимум 2000 и максимум 3000 думи.

Конкурсът не е анонимен.

Предложенията се подават:

– по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg до 23:59 ч. на 09.06.2024 г.;

или

– или на CD до 17:00 ч. на 09.06.2024 г. в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове” лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

* Важи датата на пощенското клеймо.

Официалният език на конкурса е български.

Свали документация
Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Награден Фонд

Три от най-добрите идеи ще получат премия от по 3000 лв. и ще бъдат представени на широката общественост под формата на изложба в откритите градски пространства.

Състезанието е за идеи, не включва последваща строителна фаза и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Изпращане на предложения и/или премиране в рамките на настоящия конкурс не представлява никакъв вид професионален ангажимент между Участника и Община Пловдив. Община Пловдив си запазва правата за свободно използване, публикуване и популяризиране на подадените предложения при споменаване на авторството на идеята.

Награден Фонд

20 000 лв

15 000 лв

10 000 лв

График

Обявяване на конкурса: 09.05.2024 г.

Краен срок за подаване на предложения:

 • 23:39 ч. 09.06.2024 г. по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg

 • 17:00 ч, 09.06.2024 г. на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове”

Краен срок:
09.06.2024

Критерии за оценка

 1. Роля в образователна среда и функционалност: 35 т.

  • Целесъобразност на предложението в контекста на града (0-20 т.)
   * Забележка: Аргументиране избора на функция, съобразно нуждите на образователната инфраструктура.

  • Контекстуално, функционално и естетическо оформление (0-15 т.)

 2. Новаторство и оригиналност: 35 т.

  • Новаторство и оригиналност на идеята (0-20 т.)

  • Органичност и комплексности на идеята (съвместяване комплементарни функции) – (0-10 т.)

  • Използване на съвременни аудио-визуални и дигитални технологии и дуално обучение (0-5 т.)

 3. Решение на интериорни пространства и общи части: 30 т.

  • Функционално зониране на вътрeшните пространства (0-10 т.)

  • Визуално оформление на вътрешните пространства (0-10 т.)

  • Реалистичност на изпълнение на предложените намеси (0-10 т.)

 4. Икономическа и времева рамка на изпълнение на предложението: 10 т.

  • Времева рамка на изпълнение на предложението (0-10 т.)

Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Местоположение

Новата сграда ще се намира в район „Западен”, гр. Пловдив - УПИ IV-514.2000. Площта на терена е 9525 кв. м., като в имота няма съществуващи сгради, нито преминаващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Виж местоположение

Цел на конкурса

Община Пловдив търси идейни концепции за изграждането на нова сграда на СУ “Свети Патриарх Евтимий” на посочения терен, за да се осигури преминаване към едносменно обучение на учениците от осми до дванадесети клас.

Новата сграда трябва да е съобразена с предвидения капацитет от 780 деца и ЗП – 3700 кв.м. / РЗП 6500 кв.м., ведно с нормативно определените специализирани и обслужващи помещения, дворни площи (3920 кв.м.).

Необходимо е идеята да е съобразена следните изисквания:

 • Изграждането на нова сграда със съвременно и ефективно организиране на училищните пространства;

 • Въвеждане на иновативен подход в архитектурното и интериорно проектиране на класната стая;

 • Създаване на възможност за полифункционалност на пространствата, чрез осигуряване на лесно трансформиране и с възможност за създаване на свободно преливане от една функционална зона в друга.

Свали документация

Необходимост от нова сграда

Към момента СУ "Свети Патриарх Евтимий" се помещава в сграда в центъра на града на ул. „Иван Вазов“ №19, където се обучават деца от 5-и до 12-и клас. Същата няма възможност за разширение и големият интерес към училището налага двусменен режим на обучение за общо 1 177 ученици. Чрез изграждането на нова сграда ще се осигурят условия за обучение за 565 деца, които в момента са в гимназиален етап в сградата на ул. „Иван Вазов“ №19.

История

През 1937 г. е създадена смесена гимназия в Пловдив. Пет години по-късно през 1942 г. тя е разделена на две училища, едното от които е Втора девическа гимназия „Царица Йоанна“. През 1945 г. училището е преименувано и носи името на Лиляна Димитрова. През 1950 г. гимназията се слива с част от учениците от Първа мъжка гимназия и ученици от Първа и Трета прогимназия. Така се създава Второ единно смесено училище „Лиляна Димитрова“.

От 20 ноември 1991 г. съгласно решение на Общинския съвет в Пловдив училището е преименувано на СОУ „Свети Патриарх Евтимий“. От 1 август, 2016 г. училището се нарича СУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Изисквания към участниците

Участниците трябва да изпратят две табла с размер А0, изясняващи концепцията им. Те трябва да са с хоризонтална ориентация и да бъдат предадени в PDF формат или на CD. Таблата трябва да съдържат схеми, скици, чертежи, колажи. Графичната документация следва да бъде придружена от обяснителна записка с обосновка на предложението в минимум 2000 и максимум 3000 думи.

Конкурсът не е анонимен.

Предложенията се подават:

– по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg до 23:59 ч. на 09.06.2024;

или

– на CD носител до 17:00 ч. на 09.06.2024 г. в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове” лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

* Важи датата на пощенското клеймо.

Официалният език на конкурса е български.

Свали документация
Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Награден Фонд

Три от най-добрите идеи ще получат премия от по 3000 лв. и ще бъдат представени на широката общественост под формата на изложба в откритите градски пространства.

Състезанието е за идеи, не включва последваща строителна фаза и не представлява конкурс за идеен инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Изпращане на предложения и/или премиране в рамките на настоящия конкурс не представлява никакъв вид професионален ангажимент между Участника и Община Пловдив. Община Пловдив си запазва правата за свободно използване, публикуване и популяризиране на подадените предложения при споменаване на авторството на идеята.

Награден Фонд

20 000 лв

15 000 лв

10 000 лв

График

Обявяване на конкурса: 09.05.2024 г.

Краен срок за подаване на предложения:

 • 23:39 ч. 09.06.2024 г. по електронен път на адрес umove@plovdiv.bg

 • 17:00 ч, 09.06.2024 г. на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, за конкурсната инициатива “Трезор за умове”

Краен срок:
09.06.2024

Критерии за оценка

 1. Роля в образователна среда и функционалност: 35 т.

  • Целесъобразност на предложението в контекста на града (0-20 т.)
   * Забележка: Аргументиране избора на функция, съобразно нуждите на образователната инфраструктура.

  • Контекстуално, функционално и естетическо оформление (0-15 т.)

 2. Новаторство и оригиналност: 35 т.

  • Новаторство и оригиналност на идеята (0-20 т.)

  • Органичност и комплексности на идеята (съвместяване комплементарни функции) – (0-10 т.)

  • Използване на съвременни аудио-визуални и дигитални технологии и дуално обучение (0-5 т.)

 3. Решение на интериорни пространства и общи части: 30 т.

  • Функционално зониране на вътрeшните пространства (0-10 т.)

  • Визуално оформление на вътрешните пространства (0-10 т.)

  • Реалистичност на изпълнение на предложените намеси (0-10 т.)

 4. Икономическа и времева рамка на изпълнение на предложението: 10 т.

  • Времева рамка на изпълнение на предложението (0-10 т.)

Нова учебна база на МГ „Акад. Кирил Попов“

Регламент за Лични Данни

Участниците се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани от страна на администратора.
Участниците се съгласяват обработването на личните им данни да бъде извършвано само и единствено за целта на настоящaта инициатива.
Участниците дават съгласието си за обработка на личните им данни свободно, конкретно за целите на т. 12.2., и на базата на предоставена от страна на администратора минимално необходима информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Въпроси и Отговори

Отговор: Отговори на въпросите, получени на електронен адрес umove@plovdiv.bg, ще бъдат публикувани в тази секция. Имайте предвид, че отговорите, дадени в секцията за въпроси и отговори, ще се считат за част от правилата на конкурса. На въпроси, зададени по телефон или в социалните мрежи, няма да бъде отговаряно.

Секцията ще бъде допълвана с вашите въпроси.

Вижте също: Трезор за идеи